Giải pháp Chăm sóc Người cao tuổi là Hệ thống Quản lý Tòa nhà Nhỏ có thể cấu hình lý tưởng cho
nhà dưỡng lão. Bạn có thể chọn từ nhiều thiết bị quản lý năng lượng, điều khiển HVAC và giám sát môi trường. Một máy chủ back-end riêng có thể được triển khai và bảng điều khiển PC có thể được định cấu hình phù hợp với các yêu cầu riêng của dự án, chẳng hạn như:
• Mô-đun chức năng: tùy chỉnh menu bảng điều khiển dựa trên các chức năng mong muốn;
• Bản đồ tài sản: tạo một bản đồ tài sản phản ánh các tầng và phòng thực tế trong khuôn viên;
• Ánh xạ thiết bị: khớp các thiết bị vật lý với các nút logic trong bản đồ thuộc tính;
• Quản lý quyền của người dùng: tạo vai trò và quyền hạn cho các nhân viên quản lý trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Elderly Care Dashboard
Bảng điều khiển chăm sóc người cao tuổi
Elderly Care Monitoring
Giám sát chăm sóc người cao tuổi
Vital Signs Record
Bản ghi các dấu hiệu quan trọng

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!