Điều khiển HVAC là một Hệ thống Quản lý Tòa nhà Nhỏ có thể định cấu hình lý tưởng cho
các dự án thương mại nhẹ khác nhau, chẳng hạn như trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà kho, căn hộ, khách sạn, viện dưỡng lão, v.v. Có thể triển khai máy chủ back-end riêng và bảng điều khiển PC có thể được định cấu hình phù hợp với các yêu cầu riêng của dự án, chẳng hạn như như:
• Mô-đun chức năng: tùy chỉnh menu bảng điều khiển dựa trên các chức năng mong muốn;
• Bản đồ tài sản: tạo một bản đồ tài sản phản ánh các tầng và phòng thực tế trong khuôn viên;
• Ánh xạ thiết bị: so khớp các thiết bị vật lý với các nút logic trong bản đồ thuộc tính;
• Quản lý quyền của người dùng: tạo vai trò và quyền hạn cho các nhân viên quản lý trong việc hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Kiểm soát nhiệt độ
Kiểm soát Humd nhiệt độ
Kiểm soát Humd nhiệt độ
Kiểm soát nhiệt độ & độ ẩm
Kiểm soát nhiệt độ & độ ẩm
Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!